Huwelijkse voorwaarden

In het huwelijksvermogensrecht wordt bepaald dat als een man en een vrouw met elkaar trouwen zonder dat er van te voren huwelijksvoorwaarden zijn opgemaakt, er een gemeenschap van goederen ontstaat.

Dat betekent dat alle bezittingen en schulden samenvloeien in één vermogen waarin ieder van hen voor de helft gerechtigd is. De vermogensvermenging geldt niet alleen voor de bezittingen en schulden die bij de aanvang van het huwelijk aanwezig zijn, maar tevens voor alles wat de echtgenoten gedurende hun huwelijk verkrijgen. Dit heeft ook tot gevolg, dat hun gezamenlijk vermogen kan worden aangesproken voor schulden die één van hen heeft gemaakt.

Aangezien dat niet altijd wenselijk is, of eenvoudigweg niet de bedoeling van de (toekomstige)echtelieden, bestaat de mogelijkheid voorafgaand aan het burgerlijk huwelijk een afspraak te maken die afwijkt van de wettelijke regeling. Die afspraak wordt vastgelegd in een notariële akte van huwelijksvoorwaarden. Door het maken van huwelijksvoorwaarden kan onder andere bereikt worden dat de schuld van de één niet kan worden verhaald op de bezittingen van de ander.

Elke afwijking van de gemeenschap van goederen moet bij een dergelijke akte worden vastgelegd. Er bestaat geen standaardmodel huwelijksvoorwaarden; afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en wensen zal bekeken moeten worden welke huwelijksvoorwaarden voor u de beste zijn.

Het is aan te bevelen nog vóór het huwelijk de huwelijkse voorwaarden overeen te komen, maar ook tijdens het huwelijk kunnen huwelijksvoorwaarden worden overeengekomen, gewijzigd of zelfs beëindigd.

Ontbinding huwelijk

Een huwelijk kan door overlijden of door een uitspraak van de rechter ontbonden worden. De echtscheiding is pas officieel, nadat het echtscheidingsvonnis is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. Na de echtscheiding dient er een verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap plaats te vinden. Als daarbij registergoederen zijn betrokken, dient de verdeling tussen ex-echtgenoten bij notariële akte te geschieden.

Als u geen huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt voor of tijdens het huwelijk, is in principe alles van u samen (‘gemeenschap van goederen’). Er zijn wel uitzonderingen, namelijk als één van u een erfenis of schenking heeft gekregen die buiten de huwelijksgemeenschap is gebleven, omdat dat bij wet, testament of schenking zo was bepaald (de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’).


Heeft u een gezamenlijke woning, dan moet worden afgesproken wie het huis krijgt toebedeeld en/of er een verrekening tegenover staat. Mocht het huis bezwaard zijn met een hypotheek, dan zal diegene die het huis krijgt toebedeeld meestal ook de hypotheekschuld voor zijn rekening nemen (hiervoor zal toestemming moeten worden gevraagd bij die bank).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.