Ondernemingsrecht

Indien een natuurlijk persoon voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er sprake van een eenmanszaak.

In zo een geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen. De ondernemer is persoonlijk aansprakelijk. Dit betekent dat een schuldeiser zich op het gehele vermogen van de ondernemer kan verhalen met alle gevolgen van dien. Ter voorkoming hiervan kan de ondernemer besluiten om een vennootschap op te richten. De vennootschap is dan in principe aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. De wet bepaalt dat een vennootschap slechts kan worden opgericht bij notariële akte. Hier komen wij, het notariskantoor, in beeld.Wij zijn onder meer gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsrecht. U kunt bij ons terecht voor alle notariële activiteiten die met ondernemigrecht samenhangen, zoals oprichtingen, statutenwijzigingen, aandelenoverdrachten, ontbindingen, fusies, omzettingen, splitsingen, legal opinions, en corporate governance. Voor informatie over een eenmanszaak en de daarbij behorende documenten kunt u contact op te nemen met de Kamer van Koophandel en Nijverheid.