Koopovereenkomst

Als u een woning hebt gevonden die u wenst te kopen, dan kunt u een bod uitbrengen op de vraagprijs van de woning.

In de wet zijn er bepalingen opgenomen die de koper beschermen. Een mondelinge overeenkomst is vernietigbaar. De koop van een onroerende zaak die bestemd is voor woondoeleinden moet dus (in principe) schriftelijk worden aangegaan. U kunt het koopcontract zelf opstellen, maar het is aan te bevelen dit te laten doen door een makelaar of een notaris. Wij kunnen u deskundige begeleiding bieden en juridisch adviseren over de aspecten waar u op zou moeten letten, niet alleen als verkoper, maar ook als koper. Denkt u bijvoorbeeld aan van toepassing zijnde erfdienstbaarheden, persoonlijke verplichtingen, het overnemen van een huis in verhuurde staat of bepalingen met betrekking tot het voortgezet gebruik door de verkoper van het huis, nadat de akte van overdracht is ondertekend, omdat hij bijvoorbeeld nog niet kan verhuizen.

In de volksmond wordt het koopcontract ook een “ voorlopig koopcontract” genoemd(voorlopig, omdat er nog niet geleverd wordt). Het koopcontract is echter helemaal niet voorlopig. Een zodanig contract is bindend. Met ingang van 1 januari 2012 is de bedenktijd bij koop van een onroerende zaak ingevoerd. Dit houdt in dat indien een woning of een appartement aan een particulier wordt verkocht, de koper gedurende drie volle dagen nadat hij het ondertekende koopcontract of het afschrift daarvan heeft ontvangen, het recht heeft de koop te ontbinden zonder opgave van reden.

In geval de termijn van de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of nationale feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De termijn van drie dagen wordt daarnaast, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Een eventuele ontbindingsverklaring van koper dient op de laatste dag van de bedenktijd, vóór 24.00 uur, te zijn ontvangen door verkoper.

In het koopcontract kunnen ontbindende voorwaarden opgenomen worden. Dat houdt in dat als u een koopcontract ondertekend heeft, u er (naast hetgeen hiervoor gesteld over de bedenktijd) alleen zonder kosten van af kunt, als u met succes een beroep kunt doen op een in het koopcontract opgenomen ontbindende voorwaarde. De meest voorkomende ontbindende voorwaarde is de financieringsvoorwaarde. Dat houdt in dat u als koper de koopovereenkomst kunt ontbinden als u de financiering van de aankoop niet rond krijgt.

Naast de overeengekomen koopprijs wordt in het koopcontract onder meer het desbetreffende registergoed vermeld, de leveringsdatum, een eventuele verplichting tot het storten van een overeengekomen waarborgsom of het stellen van een bankgarantie, eventuele ontbindende voorwaarde(n) en de termijn waarbinnen een beroep gedaan kan worden op die ontbindende voorwaarde(n).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.