Vereniging

De vereniging wordt door twee of meer personen opgericht.

Zij behoeft niet bij notariële akte te worden opgericht. Gevolg is dat zo een vereniging geen registergoederen, bijvoorbeeld een eigen gebouw kan verkrijgen, noch erfgenaam kan zijn. Tevens zijn de bestuurders van zo een vereniging in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
Indien de vereniging is opgericht bij notariële akte is zulks niet het geval; zij kan dan registergoederen verkrijgen en erfgenaam zijn, de bestuurders zijn dan, in het algemeen, niet hoofdelijk aansprakelijk.

In de notariële akte van oprichting van de vereniging worden de statuten opgenomen. In de statuten worden in ieder geval vermeld: de naam, het eilandgebeid waar de vereniging haar zetel heeft, het doel, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroeping van de ledenvergadering, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders en de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de vereniging.
Ook andere bepalingen zoals de beëindiging van het lidmaatschap, waaruit de geldmiddelen zullen bestaan, het aantal bestuursleden en de wijze van besluitvorming, kunnen in de statuten worden opgenomen.
Indien gewenst kunnen ook andere bepalingen worden opgenomen, mits deze niet in strijd zijn met de wet.

Wijziging van de statuten zal indien de vereniging bij notariële akte is opgericht, na een daarop gericht besluit van het bestuur van de vereniging, in een nieuwe notariële akte moeten worden vastgelegd.

Verschillen Vereniging en Stichting De belangrijkste verschillen tussen de vereniging en de stichting zijn:

  • Ledenverbod
    De vereniging onderscheidt zich van de stichting, doordat de vereniging wel leden mag hebben. 
     
  • Winst
    De vereniging mag niet ten doel hebben het maken van winst ter verdeling onder de leden. Dit houdt niet in dat het verboden is winst te maken, maar dat de winst dan wel ten goede moet komen aan het gemeenschappelijk doel.


Na de oprichting zorgen wij ervoor dat de vereniging zo spoedig mogelijk wordt ingeschreven in het handelsregister.
Kort na de oprichting nemen wij contact met u op voor het afhalen van uw afschriften en een origineel gestempeld uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
Indien nodig of gewenst kunt u de afschriften op dezelfde dag van oprichting krijgen.

Voor nadere informatie over het oprichten van een vereniging en de daarvoor vereiste documenten kunt u contact opnemen met ons kantoor.