Stichting / Stichting Particulier Fonds

De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in haar statuten vermeld doel te verwezenlijken.

Voorzover de stichting ten doel heeft uitkeringen te doen, zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële of sociale terrein. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting, zoals het bestuur. Het betalen aan oprichters of bestuurders van door hen gemaakte onkosten of het vergoeden van ter beschikking gestelde tijd is, mits reëel, toegestaan.

De stichting moet door één of meer personen worden opgericht bij notariële akte. In de naam moet het woord stichting opgenomen worden.

In de notariële akte van oprichting van de stichting worden de statuten opgenomen. In de statuten worden in ieder geval vermeld: de naam, het eilandgebeid waar de stichting haar zetel heeft, het doel, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders, de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de stichting.
Ook andere bepalingen zoals het aantal bestuursleden, de wijze van besluitvorming en hoe het vermogen gevormd zal worden, kunnen in de statuten worden opgenomen. Indien gewenst, kunnen ook andere bepalingen worden opgenomen, mits deze niet in strijd zijn met de wet.

Wijziging van de statuten zal steeds, na een daarop gericht besluit van het stichtingsbestuur, in een nieuwe notariële akte moeten worden vastgelegd.

Stichting Particulier Fonds
De Stichting Particulier Fonds (SPF) is een zeer unieke stichting die slechts op Curaçao kan worden opgericht. Zij is destijds (1998) in het leven geroepen omdat de financiële sector in de Nederlandse Antillen behoefte had aan de mogelijkheid tot het afzonderen van particulier- / familievermogen in een aparte entiteit zonder dat de verplichting bestond dat dit vermogen nog slechts voor charitatieve instellingen kon worden aangewend.


De SPF moet door één of meer personen worden opgericht bij notariële akte. In de naam moet het woord ‘stichting particulier fonds’ of een vertaling daarvan, worden opgenomen.
Hetgeen hiervoor is bepaald voor de ‘gewone’ stichting geldt ook voor de stichting particulier fonds. Immers niet vergeten moet worden dat laatstgenoemde tevens een stichting is, zij het een unieke stichting.

Verschillen Stichting en Stichting Particulier Fonds
De belangrijkste verschillen tussen de ‘gewone’ stichting en de stichting particulier fonds zijn:

  • Bedrijfsuitoefening
    Een gewone stichting mag een bedrijf uitoefenen met alle (fiscale) consequenties van dien. De SPF mag niet ten doel hebben het maken van winst door het uitoefenen van een bedrijf, maar mag wel aandelen bezitten in een B.V. of N.V.
     
  • Uitkeringsverbod
    Een gewone stichting mag geen uitkering doen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Voor de SPF geldt dit verbod niet. Dit betekent dat er ook uitkeringen mogen worden gedaan aan bijvoorbeeld de familieleden van de instellers.


Na de oprichting zorgen wij ervoor dat de stichting zo spoedig mogelijk wordt ingeschreven in het handelsregister.
Kort na de oprichting nemen wij contact met u op voor het afhalen van uw afschriften en een origineel gestempeld uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
Indien nodig of gewenst kunt u de afschriften op dezelfde dag van oprichting krijgen.

Voor nadere informatie over het oprichten van een stichting of een stichting particulier fonds en de daarvoor vereiste documenten kunt u contact opnemen met ons kantoor.