Overdracht/ Levering

De overdracht van een perceel of woning kan alleen rechtsgeldig geschieden door tussenkomst van een notaris.

Aan het opmaken van een akte van overdracht gaat namelijk heel wat vooraf. De eigendom of het recht van erfpacht gaat over van de verkoper naar de koper na het ondertekenen van de akte van overdracht door de verkoper, de koper en de notaris en de inschrijving/registratie van een afschrift van deze akte bij het Kadaster.

In het voortraject onderzoekt de notaris of de verkoper bevoegd is tot de verkoop en de levering. Nagegaan moet worden of de verkoper bijvoorbeeld getrouwd of gescheiden is en daarom de medewerking vereist is van de (ex-)echtgeno(o)t(e) voor een juridisch geldige overdracht. Ook zullen alle erfgenamen mee moeten werken aan een overdracht in geval de eigenaar inmiddels is overleden.

Verder wordt onderzocht of er eventuele verplichtingen zijn die aan de eigendom of het recht van erfpacht zijn verbonden, bijvoorbeeld erfdienstbaarheden, persoonlijke verplichtingen, kwalitatieve bedingen, of erfpachtvoorwaarden.

Daarnaast moet er ook op worden toegezien dat wordt voldaan aan alle verplichtingen die opgenomen zijn in een eventueel koopcontract.

De notaris heeft voorts de taak na te gaan of er al dan niet hypotheken en/of beslagen ten laste van de eigenaar zijn ingeschreven op het registergoed. Indien zulks het geval is, zal de notaris vervolgens maatregelen moeten nemen welke zullen moeten resulteren in het royement van die ingeschreven hypotheken en/of beslagen, zodat de koper de eigendom of het recht van erfpacht vrij van hypotheken en beslagen overgedragen kan krijgen. De notaris moet er ook op toezien dat de koopsom tijdig op de derdengeldenrekening staat en dat tevens een tijdige levering plaatsvindt.

Uiteindelijk zal, als het onderzoek is afgerond, de overdracht kunnen plaatsvinden in overleg met partijen en eventueel de financierder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.