Algemeen

Veilingen vinden meestal plaats op grond van het hypotheekrecht, maar kunnen ook plaatsvinden op grond van een executoriaal beslag of op grond van een rechterlijk bevel.

De twee meest voorkomende vormen van veiling zullen hieronder worden uitgelegd.

Veiling op grond van hypotheek

Als een schuldenaar in verzuim is jegens de bank, meestal omdat hij de rente en/of aflossingen niet meer (of niet op tijd) betaalt, is de bank (“hypotheekhouder”) bevoegd het registergoed welke in de hypotheek-akte als onderpand werd opgenomen meteen in het openbaar te verkopen (“recht van parate executie”). Meestal krijgt de schuldenaar eerst een aanmaningsbrief voordat het zover komt.

De hypotheekhouder verzoekt de notaris tot veiling over te gaan. In overleg met die hypotheekhouder wordt een veilingdatum vastgesteld, en wordt de veilingdatum door de deurwaarder aan de belanghebbenden zoals omschreven in de wet betekend. Daarna wordt de advertentie met de aankondiging van de veiling in verschillende kranten gepubliceerd, waarbij tussen de eerste advertentie en de veilingdatum minimaal 30 dagen zullen zitten.

In de advertentie staat opgenomen dat tot uiterlijk veertien dagen vóór de veiling schriftelijk een onderhands bod kan worden gedaan bij het notariskantoor.

Alle onderhandse biedingen zullen door het notariskantoor aan de bank en de eigenaar worden doorgestuurd. Als de bank een bod aanvaardt maakt het notariskantoor een koopovereenkomst op die ter goedkeuring aan de rechter zal worden voorgelegd. Op het moment dat deze koopovereenkomst (met alle onderliggende stukken) tijdig bij de rechter wordt ingediend, vervalt de voor de veiling bepaalde dag. De rechter beoordeelt de koopovereenkomst en als hij deze goedkeurt komt de koop tot stand. Keurt de rechter de koopovereenkomst niet goed, dan stelt hij een nieuwe veilingdatum vast. Let wel: het onderhandse bod zoals hier besproken moet onvoorwaardelijk zijn! Er kan dus bijvoorbeeld geen voorbehoud van financiering worden gemaakt bij een dergelijk bod. Formulieren om een onderhands bod te doen zijn beschikbaar op ons kantoor.

Veiling op grond van executoriaal beslag

Als iemand door de rechter is veroordeeld om een bedrag te betalen en alsnog in gebreke blijft met die betaling, volgt er een executoriaal beslag, gelegd door de schuldeiser. De schuldenaar wordt vervolgens hiervan middels een betekening op de hoogte gesteld. Rust op het registergoed waarop het beslag werd gelegd een recht van hypotheek, dan zal ook de desbetreffende hypotheekhouder (meestal een bank) hiervan op de hoogte worden gebracht. Die kan vervolgens, indien hij dat wenst, de veiling overnemen, in welk geval alle regels van een veiling op grond van hypotheek weer gelden (zie hierboven).

Neemt de hypotheekhouder de veiling niet over, dan kan de beslaglegger/schuldeiser de veiling voortzetten. Hij wijst een notaris aan, en ook die aanwijzing zal aan de schuldenaar worden betekend, evenals de datum van de voorgenomen veiling. Ook andere belanghebbenden zullen (net als bij een veiling op grond van hypotheek, zie hierboven) worden betekend.

De veiling vindt verder op dezelfde manier plaats als een veiling op grond van hypotheek, alleen is het hierbij niet mogelijk om een onderhands bod te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.