De veiling/zitting

Vóór de veilingsdatum ligt er op kantoor al zoveel mogelijk informatie over de te veilen objecten ter inzage bij de balie, zodat gegadigden deze informatie kunnen afhalen.

Het gaat hier dan om:

  • (indien op dat moment beschikbaar) een kopie van een recent taxatierapport;
  • situatieschets;
  • een voorlopige kostenraming op grond van de inzetprijs zoals vastgesteld door de hypotheekhouder/beslaglegger in overleg met de notaris; en
  • een kopie van de algemene veilingvoorwaarden.


Direct vóór de veiling zal de notaris een introductie geven, waarbij hij informatie geeft over het te veilen registergoed, de algemene veilingvoorwaarden uitlegt en eventuele vragen beantwoordt.

De veiling bestaat uit 2 fasen: de veiling bij opbod en de veiling bij afslag.

Fase 1: de veiling bij opbod. De hypotheekhouder/beslaglegger (hierna: “verkoper”) heeft van tevoren in overleg met de notaris een inzetprijs vastgesteld. Aan de hand van deze inzetprijs zal een eerste bod worden gevraagd. Als iemand dit eerste bod heeft gedaan kan er vervolgens worden opgeboden met door de notaris vast te stellen ronde bedragen van bijv. NAf.500,–, NAf.1.000,– of meer. Dit bieden gaat door middel van het opsteken van een hand of door middel van het roepen van een hoger bedrag. Diegene die in deze fase het hoogste bod uitbrengt, is “voorlopige koper”.

Fase 2: de afslag. Nadat het hoogste bod is gedaan, zal de notaris in overleg met de verkoper een bedrag noemen dat ver boven het hoogste bod van de eerste fase ligt. De notaris telt vervolgens af naar beneden met een vast bedrag van bijvoorbeeld NAf.1.000,–, tot het moment dat uiteindelijk iemand ‘mijn’ roept (deze procedure wordt ‘afmijnen’ genoemd). Op dat moment wordt er niet meer verder afgeteld en is diegene die heeft afgemijnd (in principe, zie hieronder bij gunning) de uiteindelijke koper. Let wel: er moet luid en duidelijk ‘mijn’ geroepen worden. Het simpelweg opsteken van een hand of ‘ja’ roepen telt niet, en heeft wellicht alleen maar tot gevolg dat een andere gegadigde gealarmeerd wordt en alsnog ‘mijn’ roept.

Als u daadwerkelijk op de veiling wilt kopen is het dus van groot belang dat u weet wat het maximale bedrag is wat u voor dat object wilt (en kunt!) betalen. Er bestaat natuurlijk de kans dat iemand anders al afmijnt voordat de notaris bij “uw” bedrag is gekomen. Maar is de notaris bij het aftellen bij “uw” bedrag gekomen en mijnt u niet af, dan loopt u het risico dat een ander u net voor is. Het is een spannende situatie, want te vroeg afmijnen betekent dat u meer betaalt dan u eigenlijk had gewild; te laat afmijnen kan betekenen dat een ander u voor is en u achter het net vist.

Wordt er door niemand afgemijnd op een bedrag boven het hoogste bod van fase 1, dan zal de “voorlopige koper” uit fase 1 (in principe,zie hieronder bij gunning) de uiteindelijke koper zijn.

De reden achter deze manier van veilen is dat het een prijsopdrijvende werking heeft, wat niet alleen gunstig is voor de hypotheekhouder/beslaglegger, maar ook voor de eigenaar/schuldenaar.

Gunning:
  • De afmijner (of hoogste bieder als niet is afgemijnd) is nog niet helemaal zeker dat hij de nieuwe eigenaar van het te veilen object wordt, totdat het object ook daadwerkelijk door de verkoper aan hem wordt gegund. Zoals de algemene veilingvoorwaarden bepalen heeft de verkoper het recht om tot een bepaalde tijd na de veiling (soms één uur, soms 24 uur) zich te beraden en eventueel niet te gunnen aan de afmijner (of hoogste bieder als niet is afgemijnd) en het object op een andere datum opnieuw in veiling te brengen. Hij kan ook besluiten om het object zelf in te kopen om het vervolgens onderhands door te verkopen.
Risico's

Meestal worden huizen “onderhands” verkocht, met andere woorden: verkoper en koper bereiken onderling overeenstemming over het object en de voorwaarden (bijv. de koopsom) waaronder verkocht wordt. De procedure bij een veiling (“openbare” verkoop) is echter totaal anders; kopen op een veiling is nooit zonder risico’s. Het is geen aankoop zoals bij een “normale” onderhandse verkoop en koop, waarbij het object grondig geïnspecteerd kan worden of alle informatie beschikbaar is. Het is dus belangrijk om zo veel mogelijk informatie over het object te krijgen voordat het geveild wordt (bijvoorbeeld of het huis verhuurd is). Ons notariskantoor kan u daarbij helpen door het verschaffen van de informatie waarover wij beschikken, zoals een kopie van een taxatierapport en een kostenopgaaf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.